ALGEMENE VOORWAARDEN

Last update: 11-11-2020

Business to business (B2B)
Van de Technische Handelmaatschappij J. de Wild B.V., kantoorhoudende te Roosendaal
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

1. Algemeen

a. In de navolgende voorwaarden wordt De Wild aangeduid als “Verkoper” en haar contractpartij als “Koper”.

b. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden slechts, indien deze door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard en dan alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

c. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; een koopovereenkomst komt eerst tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Verkoper.

d. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen of te wijzigen.

2. Bestellingen

Bestellingen van Koper zijn bindend en kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd, tenzij annulering plaatsvindt voor 15.00 uur op de dag van bestelling.

3. Eigendomsvoorbehoud

a. Geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper, zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden.

b. In die gevallen, wanneer Verkoper zijn eigendomsrecht claimt wegens wanbetaling, waarbij de goederen niet afzonderlijk te identificeren zijn, behoudt Verkoper zich het recht voor om dezelfde goederen terug te nemen die bij eerdere leveringen zijn geleverd tot de waarde van het openstaande bedrag.

c. Koper verleent Verkoper volledige medewerking om zijn pand/gebouwen, terreinen en ruimtes te betreden indien Verkoper gebruikt maakt van zijn recht tot uitoefening van het eigendomsvoorbehoud. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

d. Koper mag geleverde goederen niet vervreemden, bezwaren of als betaalmiddel gebruiken zolang deze nog niet betaald zijn.

e. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt Koper zich er bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Levering

a. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

 • indien de goederen door Koper zelf of in opdracht van Koper worden afgehaald door een door hem ingeschakelde vervoerder: door de inontvangstneming van de goederen door Koper of de vervoerder;
 • bij verzending door tussenkomst van een door Verkoper ingeschakelde vervoerder: door aflevering van de goederen op het door Koper opgegeven afleveringsadres;
 • bij verzending door een eigen vervoermiddel van Verkoper: door aflevering van de goederen op het door Koper opgegeven afleveringsadres.


b. Indien sprake is van een weigering van een levering, komen de kosten voor retourvracht en eventuele andere kosten, voor rekening van Koper.

c. Van het moment van levering af zijn de goederen voor rekening en risico van Koper.

d. Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen van goederen te laten verrichten door derden.

e. Ten opzichte van de leveringstijden geldt dat zij indicatief zijn. Overschrijding geeft Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling te weigeren, noch verplicht dit Verkoper tot enige vergoeding aan Koper. Verkoper mag in gedeelten leveren en daarvan afzonderlijk betaling verlangen.

f. De levering geschiedt zoveel mogelijk volgens afmetingen, afbeeldingen en beschrijvingen, evenwel met voorbehoud van het recht tot afwijkingen, wijzigingen en verbeteringen, nodig bevonden door onze leveranciers.

g. De geleverde goederen mogen onder geen enkel voorwendsel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper geretourneerd worden. Dergelijke toelating houdt geenszins de erkenning van aansprakelijkheid in en schorst de verplichting tot betaling van de verschuldigde sommen niet op. De terugzending behoort franco aan het magazijn van Verkoper te geschieden.

5. Prijzen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in EURO en af magazijn Verkoper, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen. Eventuele afhandeling- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht.

b. Prijzen mogen in afwijking van de aanvankelijke aanbieding of overeenkomst worden verhoogd met stijging van kostprijzen voor Verkoper, die tijdens de looptijd van de bestelling optreden.

6. Betaling

a. Alle betalingen moeten geschieden binnen de vervaltermijn, zoals aangegeven op de factuur, door middel van franco remise (waarbij datum van betaling is: de dag van creditering van Verkopers’ bank- of girorekening) of in contanten, en steeds zonder compensatie en zonder aftrek van kosten of van andere kortingen dan uitdrukkelijk tussen Verkoper en Koper overeengekomen.

b. Bij niet tijdige betaling wordt Koper vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan.

c. Indien Koper ook na aanmaning de factuur niet voldoet worden de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de openstaande som op Koper verhaald. Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen voordat de goederen worden geleverd.

7. Aansprakelijkheid

a. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien een gebrek in of aan een zaak is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit:

 • oneigenlijk gebruik;
 • slijtage door normaal gebruik;
 • onjuiste behandeling en/of opslag;
 • plaatsing, bewerking en/of verwerking door Koper en/of door derden;
 • wijzigingen die zijn aangebracht door Koper en/of derden;
 • omstandigheden waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.


d. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Mocht er onverhoopt geen beroep kunnen worden gedaan op een verzekeringspolis, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

e. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. Overmacht

a. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van buiten komende omstandigheid, waarmede Verkoper, respectievelijk Koper geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

b. Verkoper respectievelijk Koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem (haar) een geval van overmacht voordoet en in dat geval kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding doch dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering of ontbinding van de betrokken overeenkomst.

9. Garantie

a. Verkopers’ garantie op de door haar of door haar bemiddeling geleverde goederen uit de EU, geldt volgens de bepaling en gedurende de termijn als bepaald door de betreffende fabrikant.

b. Goederen van buiten de EU worden door Verkoper gegarandeerd voor een periode van 2 jaar na ingebruikname door de eindgebruiker bij particulier gebruik en 3 maanden bij professioneel gebruik.

c. Koper dient na doorverkoop binnen de EU van de door Verkoper of door haar bemiddeling geleverde consumentengoed aan een eindgebruiker garantie te verlenen volgens de Europese Richtlijn 1999/44/EG.

d. De garantie van Verkoper omvat in het algemeen de fouten die in materiaal, constructie of afwerking mochten blijken te schuilen en omvat niet, behoudens schriftelijk overeengekomen uitzondering, eventuele transportschade of mankementen door onkundige behandeling. Slijtagedelen vallen in het geheel niet onder enige garantie. Verkopers’ garantie geldt, ongeacht de bepalingen van de fabrikant, alleen tegenover haar Koper en houdt geen vergoeding in door Verkoper van transportkosten.

10. Promotiemateriaal

Materialen, zoals displays, verkooprekjes, standaards etc., die specifiek ontworpen zijn voor het tentoonstellen van producten van Verkoper in de verkoopruimte van Koper, kunnen in bruikleen gegeven worden. Verkoper blijft ten alle tijden eigenaar van de betreffende materialen. Indien dit displaymateriaal niet meer van toepassing is, omdat de betreffende bijbehorende producten niet meer leverbaar zijn, worden de displays teruggenomen of berekend tegen kostprijs. Ook indien blijkt dat Koper dit displaymateriaal gebruikt voor andere producten dan waarvoor zij bestemd en ingericht zijn, zal dit materiaal aan Koper berekend worden. Voor berekening of terugname plaatsvindt wordt Koper schriftelijk op de hoogte gebracht.

11. Reclamaties

a. Klachten over de producten en/of diensten van Verkoper moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen c.q. na factuurdatum bij Verkoper worden ingediend. Een klacht over een levering kan geen invloed hebben op reeds gedane of toekomstige leveringen, ook niet als die zullen geschieden ter uitvoering van dezelfde koopovereenkomst.

b. Een tijdig gedane reclamatie vervalt, indien Verkoper niet of niet behoorlijk in de gelegenheid is gesteld deze te onderzoeken of indien het goed reeds door een derde blijkt te zijn gebruikt of behandeld.

c. Retourzendingen zonder toestemming van Verkoper worden geweigerd. Weigering door Koper tot afname of tot in ontvangst name van geleverde of gerepareerde goederen zonder tijdige en gegronde reclamatie is wanprestatie zijnerzijds.

d. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.

12. Wanprestatie van koper

a. Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, omdat:

 • hij in staat van faillissement verklaard wordt;
 • hij surséance van betaling vraagt;
 • hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken;
 • zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt;

dan heeft Verkoper het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente. Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om eerder geleverde goederen terug te vorderen, tot de waarde van het nog onbetaald gebleven bedrag.

b. Bij niet-nakoming van één zijner verplichtingen is Koper in verzuim, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

13. Geschillen

Op offertes en alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst of een daaraan verbonden nadere overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Verkoper.